רגולציה ומיזם "תו איכות RIA"

תו איכות RIA

הקמנו את המיזם הראשון בישראל שעוסק בהסתכלות רחבה על איכות תהליכי גיבוש הרגולציה: בחינה והערכה של הרגולציה הממשלתית בשלב גיבושה לפי שיטה סדורה ושליחת התוצרים לממשלה ולכנסת, לרוב בשיתוף פעולה מוצלח. כל שנה מוענק תו איכות RIA למשרד הממשלתי המצטיין.

עמותת "רווח נקי" היא כנראה העמותה שעוסקת בתחום הכי כפוי טובה בישראל… העמותה נלחמת כדי לוודא שהמשרדים אינם מטילים על הציבור דרישות מוגזמות ומיותרות

— מירב ארלוזורוב, The Marker 12.10.21

הרפורמה הרגולטורית

במהלך שנת 2021 ממשלת ישראל קידמה רפורמה ברגולציה, שכללה עיגון בחוק לתהליך יצירת רגולציה חכמה, ומיסוד רשות בקרה מרכזית על רגולציה. רווח נקי ליוותה את הרפורמה משלבי הגיבוש הראשוניים שלה, כאשר הנתונים שאספנו לאורך הדרך, וההמלצות שגיבשנו בעקבותיהם, היוו נדבך משמעותי בתצורה הסופית של החוק.

ראו את ניירות העמדה שהגשנו בתגובה לקול הקורא של משרד המשפטים, לתזכיר החוק, ולוועדת חוק חוקה ומשפט, וכן את הצגת המלצותינו בכנס משרדי ממשלה, ובפני הOECD.

מאגר ניתוח תהליכי ה-RIA

צבע
הכל
שנים
2019 עד 2021
משרד
כל המשרדים
ציון
עד
שם המשרד
שם הדוח
קישורים למסמכים
ציון
מעמד חוקי
הבעיה שהרגולציה מנסה לפתור
סוגיה מרכזית לשיפור בתהליך ה-RIA
המשרד להגנת הסביבה
"טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (חובות, הגבלות ותנאים נוספים), התשפ""ב–2021

[מספרנו: 42.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן
לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

32.69
טיוטת חקיקת משנה
הדברה תברואית שאינה נעשית כראוי עשויה לסכן את הציבור והסביבה. כמו כן, תוקפן של התקנות הקיימות בנושא פקע וכן מאז קביעתן עודכן הידע המקצועי בנושא.
הניתוח מציג נתונים באשר לסיסטמתיות הבעיה באופן חלקי בלבד: לא מובא פירוט לסקירה שבוצעה במשרד בין השנים 2014-2016, או פילוח של הסיבות השונות לאירועים בהם נפגעו אנשים, ומהי מידת הפגיעה. כמו כן, חסרים נתונים הקשורים למספר המדבירים או פעולות ההדברה בארץ, החשובים להבנת עוצמת התופעה והדרכים בהן ניתן למנוע אותה.
משרד הכלכלה והתעשייה
"טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, משאבנים, מפעילי מכונת הרמה אחרות, אתתים ועניבנים), (תיקון)


[מספרינו: 39.2021]"

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן
לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

37.76
טיוטת תקנות
מטרת הרגולציה היא צמצום מספר תאונות העבודה שמתרחשות בענף הבנייה בכלל ובתחום העגורנים בפרט.
בתקנות אין התייחסות למועד תחילת התוקף של הטלת חובת הרישיון למפעילי משאבות בטון. עד היום, לא הייתה כל אסדרה בתחום וסביר שלאף מפעיל משאבות אין רישיון להפעלת הכלי על כן, ככל שחובה זו אכן תיאכף מיד לאחר תיקון התקנות עלול להיווצר מחסור אדיר במפעילי משאבות בטון מורשים.
הרשות הממשלתית למים ולביוב
טיוטת כללי מדידת מים (מדי מים), התשפ"א-2021


[מספרנו: 34.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

25.09
טיוטת נוהל או אחר
הסדרת הטיפול בדגמי המדים החדשים המיובאים לישראל. בכלל זאת, טיפול בבעיות דוגמת היעדר התייחסות בחוק למערכת היחסים בין הרשויות הרלוונטיות, חשש לניגוד עניינים בין השחקנים בשוק, והיעדרו של סטנדרט אחיד באי-ודאות המותרת בבדיקת המדים.
הניתוח מסביר את הצורך בעדכון כללי מדידת מים, במטרה להתמודד עם פתיחת השוק לייבוא. אולם, חסר הסבר קוהרנטי או הצדקה עניינית מדוע יש צורך במנגנון בירוקרטי שיתווסף על כללי הדירקטיבה האירופית, באופן שעלול לפגוע בתחרות, ולהעלות בסופו של יום את מחירי מדי המים.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ"א-2021


[מספרנו: 33.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

33.3
טיוטת חקיקת משנה
המצב החוקי בישראל עומד בניגוד לסטנדרט העולמי ובמדינות ה-OECD, הן באשר להיררכית הטיפול בפסולת והן באשר לטיפול בקרקעות מזוהמות. בנוסף, האסדרה הישראלית אינה יעילה לאור הטיפול הפרטני שביסודה.
דוח ה-RIA מ-2017 בנושא פסולת מסוכנת אינו כתוב בפורמט מלא של דוח RIA. הדוח צורף כרקע לדוח ה-RIA שפורסם ב-2021 בנושא קרקעות מזוהמות. אולם, בפועל התקנות המוצעות מתבססות על שני הדוחות ועל כן היה מצופה כי הדוח בנושא פסולת מסוכנת ייכתב בפורמט מלא של דוח RIA.
הרשות הממשלתית למים ולביוב
טיוטת כללי תאגידי מים וביוב (תנאים למתן רישיון לפעילות נוספת), התשפ"א - 2021


[מספרנו: 32.2021]

לדוח ה-RIA  ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

21.39
טיוטת נוהל או אחר
חשש לפגיעה בפעילות חיונית של תאגידי מים וביוב, שהפוטנציאל לנזק במסגרתה גדל בהיעדר קביעת תנאים לפעילות נוספת.
בפועל נבחנה חלופה אחת בלבד מבין שתי החלופות שצוינו, שכן נטען ששימור המצב הקיים אינו אפשרי לאור ההוראה בחוק. מכאן, חסר מגוון בחלופות עצמן וכן מגוון בסוגי החלופות.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 31.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

28.39
טיוטת חקיקת משנה
על השר לבחון מעת לעת, ולפחות פעם בחמש שנים, את הצורך בעדכון ערכי איכות האוויר שקבע. לצד זאת, זיהום אוויר כשלעצמו מהווה כשל שוק מכיוון שאוויר נקי הוא מצרך ציבורי.
לא נעשה כל דיון בחלופות פרט למצב הקיים ולחלופה הנבחרת. כך, פרט לרמת הפליטה המותרת שנבחרה בנוגע לכל מזהם, לא נבחנה לעומק תקינה אחרת שהייתה יכולה להיות ריכוז שונה של מזהמים, מדדים מקבילים לבחינת פליטת מזהמים, ועוד. זאת, על אף שהיה ניתן לגבש זאת מהסקירה הבינלאומית ומשיתוף הציבור הנרחבים שהוצגו בדוח.
משרד הכלכלה והתעשייה
טיוטת תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (תיקון מס'...), התשפ"א-2021


[מספרנו: 29.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

40.05
טיוטת חקיקת משנה
הליך קבלת היתר בנייה בתעשייה אורך כשנתיים לאור עודף רגולציה, וכן גורם לעליית מחירים הפוגעת בכלכלה הישראלית.
לא הוצגו חלופות פרקטיות לפתרון הבעיה, אלא נראה שהוצג המצב הקיים והחלופה הנבחרת. במסגרת הדוח צוין שנידונה חלופה נוספת (2), והוסבר שהתועלת ממנה תהינה זהה לחלופה 1, אולם חלופה זו לא הוצגה לקורא בהרחבה מספקת ועל כן לא ניתן לעמוד על תהליך גיבוש הפתרון והשיקולים שבגינה נזנחה חלופה זו.
רשות התעופה האזרחית
"תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשפ""א-2021 [יישום נספח 2 לאמנה]

[מספרנו: 28.2021]"

[מספרנו: 28.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן


לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

42.32
טיוטת חקיקת משנה
הבעיה המרכזית שהרגולציה מנסה לפתור היא היעדר התאמה לסטנדרטים בינ"ל בנושא "חוקי אוויר". במסגרת זו, מרבית ההגדרות והסטנדרטים שבתקינה הבינ"ל אינם תואמים את אלו שבישראל.
היה נדרש לספק הסבר מפורט יותר לסיבות בגינן פרטים מסוימים לא הוכנסו לדוח ה-RIA, או שלא פורטו בו באופן מספק. כך למשל, היה נדרש לציין מדוע לא נעשה ניתוח כמותי של העלויות, אלא איכותי בלבד וכן מדוע אין פירוט של השיח המתמשך שנטען שנערך עם חיל האוויר, או הפנייה לסקירה המטאורולוגית שהתקיימה.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה


[מספרנו: 27.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

38.65
טיוטת נוהל או אחר
היעדר יכולת אכיפה כלפי פליטת מזהמי אוויר מעבר לערכים שנקבעו בהיתר, ביחס למדידות שתוצאתן בטוח השגיאה.
שיתוף הציבור שנעשה היה מצומצם ביותר, וכלל היוועצות נקודתית עם בעלי המעבדות במסגרת גיבוש החלופות בלבד. היה מקום להיוועץ עם קהל רחב יותר בשלב הגדרת הבעיה או ניתוח החלופות, כגון ציבור בעלי העניין מקרב בעלי המפעלים, המעבדות, או מומחים בתחום.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב


[מספרנו: 26.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

35.61
טיוטת נוהל או אחר
החצנות שליליות של מפעילי התחבורה הציבורית בישראל, הגורמות לשימוש מוגבר בטכנולוגיות מזהמות.
הניתוח מזהה את הבעיה השיטתית של החצנות שליליות של מפעילי התחבורה הציבורית, שגורמות לשימוש מופרז בתחבורה מזהמת. עם זאת, החצנות אלו נובעות ממאזן התמריצים של המפעילים, אשר לא מפורט דיו בניתוח.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת הוראה לעניין ביצוע תיעוד בסיום פעולות הדברה (יומן ביצוע)


[מספרנו: 24.2021]

לדוח ה-RIA  ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

24.34
טיוטת נוהל או אחר
ראשית, סכנה לציבור בעקבות שימוש רשלני בהדברה, לאור חוסר מקצועיות של מדבירים (הבעיה שבגינה חוקק חוק המדבירים). שנית, היעדר יכולת של הרגולטור לעקוב אחר החומרים שנעשה בהם שימוש, ולהעניש בעת הצורך.
הניתוח מציין שתוקפן של תקנות חשובות רבות פג, ולכן הן לא מחייבות את המפוקחים כעת, ושבהתאם במשרד עובדים על גיבוש תקנות חדשות שתחלפנה אותן. עם זאת, בעת הזו נבחר לקדם תקנה אחת בלבד, מבין אלו שתוקפן פג, ואין הסבר מספק לסיבה שנבחרה תקנה זו – מדוע היא דחופה יותר מיתר התקנות?
משרד האנרגיה
טיוטת תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ) (תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 23.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

17.23
טיוטת חקיקת משנה
ישנה בעיה המולידה את עצם החובה באיתנות פיננסית, וכן לקונה משפטית הנוצרת מהסמכת שר האנרגיה לקבוע דרישות לעניין איתנות פיננסית של ספק הגז.
היה ראוי להסביר את הבעיה שבבסיס הרגולציה הכתובה בחוק, ושבגינה על ספקי גז להציג איתנות פיננסית. בניתוח נכתב שסעיף זה בא להבטיח שבעל הרישיון לאספקת גז יוכל לבצע את הפעילות שאותה הוא מבקש להציע ולתת מענה לצרכים שעשויים להתעורר במסגרת פעילות הרישיון. אולם, לא ברור מדוע פעולת אספקת הגז באופן ספציפי דורשת איתנות פיננסית.
משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)(תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 22.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

19.42
טיוטת חקיקת משנה
לצד השינויים המהווים הקלה רגולטורית (איחוד של ענפי ספורט שהיו בעבר שונים תחת תעודת הסמכה אחת), בשינויים הנחשבים מעמסה רגולטורית, ישנו ספק באשר לביסוס הבעיה כסיסטמתית.
לא הוצג אף נתון שמעיד שהענפים המדוברים הינם ענפים מסוכנים במיוחד שמצדיקים התערבות רגולטורית. בנוסף, לא הוצג הסבר קוהרנטי לסכנות שטמונות באופן אינהרנטי בענפי הספורט ומצדיק את החיוב בתעודת הסמכה.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת תקנות הגנת הצומח
(קיום הוראות תווית אריזה) (תיקון)( תיקון הוראת שעה), התשפ"א-2021


[מספרנו: 21.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

35.86
טיוטת חקיקת משנה
לצורך גידול קנאביס רפואי בישראל נדרש שימוש בחומרי הדברה, אשר אינם מאושרים כיום לשימוש במסגרת החוק הקיים.
הניתוח יוצא מנקודת הנחה שיש צורך באסדרת הענף, למרות שלא הוצג כשל שוק כלשהו המחייב זאת.
משרד המשפטים
טיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה), התשפ"א-2021


[מספרנו: 20.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

33.88
טיוטת חקיקת משנה
חייבים רבים לא מצליחים להשתקם כלכלית ולהחזיר את החוב לנושיהם. זאת, לצד פערי מידע בתחומי ההתנהלות הכלכלית והידע הפיננסי, שעולה עד כדי כשל שוק.
היה ראוי להציג נתונים שהיו תומכים בניתוח הבעיה כפי שהוצגה בדוח ה-RIA והיו מסייעים בהבנה של היקף התופעה וחומרתה. למשל, נראה שהיה ניתן להציג את כמות החייבים ששבים להיות חדלי פירעון עקב התנהלות כלכלית לקויה.
משרד התקשורת
תזכיר חוק הדואר (תיקון מס'...)(תיקונים שונים), התשפ"א-2021


[מספרנו: 19.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

16.30
תזכיר חוק
שיפור הזמינות של נקודות המסירה, משך העברת המכתב הרגיל בארץ, וחוסר שביעות רצון של לקוחות חברת הדואר.
נראה שהרפורמה המוצעת מהווה שינוי עמוק מהמצב הקיים, ושהסרת הפיקוח מהחברה הגדולה ובעלת התשתיות המבוססות ביותר בענף יכולה להביא לתמורות כלכליות. על כן, היה ניתן לבחון את השפעת הרגולציה בצורה מעמיקה יותר, שכן הניתוח מסתפק בהערכה מילולית קצרה, ללא שימוש בנתונים.
משרד האנרגיה
טיוטת תקנות משק החשמל (קידום התחרות במקטע הייצור)(הוראת שעה), התשפ"א-2021


[מספרנו: 18.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

28.22
טיוטת חקיקת משנה
החוק הנוכחי דורש בחינה פרטנית לכל גורם פרטי שמעוניין להיכנס לשוק החשמל, היוצרת עומס על רשות החשמל, חוסר יעילות וחוסר וודאות שיכול לצנן פעילות ולהאט את ההפרטה שמתחוללת במשק החשמל.
הניתוח מציין שנערך שיח עם רשות התחרות, אך מציג רק את תוצרי השיח. כתוצאה מכך לא ניתן להבין את עמדת רשות התחרות. יש משמעות רבה להצגת עמדת הרשות, מכיוון שהיא הגורם האמון על קידום התחרות במשק, ועל כן עמדתה היא קריטית עבור רגולציה שמהותה היא שיפור התחרות בענף.
המשרד להגנת הסביבה
תזכיר חוק מוכנות ותגובה לתקריות של זיהום הים והסביבה החופית בשמן, התשפ"א- 2021


[מספרנו: 17.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

26.95
תזכיר חוק
על אף שזה לא צוין במפורש, נראה שהבעיה שהרגולציה נועדה לפתור היא חוסר מוכנות מערכתית לטיפול באירועי דליפות בים, היכולה להוביל לפגיעה משמעותית בבריאות, בכלכלה ובסביבה.
לא ברור מהם הגורמים לבעיה שהוצגה - מדוע הגופים הסמוכים לחופי הים לא נערכים כיום לאירועי זיהום - האם בשל היעדר תקציבים, חוסר בהנחיה מקצועית או עצם המודעות לחומרת הסיכון. חוסר זה בהבנת הבעיה מקשה על הערכת יכולתם של הפתרונות השונים לספק מענה ראוי.
משרד הבריאות
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון)(תוספי מזון), התשפ"א – 2021


[מספרנו: 16.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

14.83
טיוטת חקיקת משנה
נראה שהשינוי העיקרי המוצג הוא איחוד חובות היצרנים והנגשת המידע שמסופק לצרכן.
שיתוף הציבור וגופי הממשל אינו מוצג באופן מפורט דיו בניתוח. בנוסף, לא נראה שנערך שיח עם נציגים של צרכני המזון, ובפרט ציבור האלרגיים, אלא רק אם יצרניו. זאת, למרות שחלק מהותי מהרגולציה הוא הנגשת מידע לאלרגיים ולרגישים למזון, ונראה ששיח ישיר עם גורמים אלו יכול היה לסייע להבנת המצב הקיים והפתרונות הרצויים.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת תנאים נוספים להיתר רעלים - מערכות לגילוי גזים, וטיוטת מדריך לתכנון התקנה ותחזוקה של מערכות לגילוי גזים


[מספרנו: 15.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

17.63
טיוטת נוהל או אחר
נראה שהניתוח מתבסס על הנחה שהגלאים המותקנים כיום במפעלים אינם מספקים מענה לסיכונים שיכולים לנבוע מאירועי חומ"ס.
הניתוח לא מבסס כלל שיש בעיה. בדוח נכתב שאירעו בישראל כ-100 אירועי חומרים מסוכנים כתוצאה מחומרים נפיצים, גזים רעילים או דליקים, שגרמו לנזק, אך לא ברור האם הגלאים הקיימים היוו חלק מהכשל שהוביל לאירוע, ומהו היקף הנזק שאירע.
רשות התעופה האזרחית
תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס)(תיקון)[ביטול חובת רישיון תדריכן מודיעין טיס], התשפ"א-2021


[מספרנו: 14.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

36.35
טיוטת חקיקת משנה
ישנה דרישת רישיון עבור תפקיד תדריכן מודיעין טיס, המהווה נטל רגולטורי, וסטיה מהתקינה הבין-לאומית.
עיקר הבעיה ברגולציה הקיימת היא הנטל הכלכלי שנובע ממנה (על המפוקחים ועל הרשות). לכן, היה מקום לכמת את הנטל הקיים, ואת הנטל מהרגולציה המוצעת, כדי להראות שאכן יש הקטנה בנטל בעקבות השינוי.
משרד האוצר (מנהל התכנון)
תזכיר חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128), התשפ"א–2020.


[מספרנו: 12.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

13.50
תזכיר חוק
זוהתה בעיה שיטתית בנושא תמ"א 38 לגבי חיזוק מבנים באזורי סיכון. בבעיות אחרות שהוצגו, לא ברור עד הסוף מהי הבעיה, והאם היא אכן קיימת. למשל, בנושא ההקלות
נכתב שההקלות מעכבות פרויקטים ולא מאפשרות תכנון מרחבי. אולם, הניתוח לא מזהה מהו כשל השוק.
הדוח אינו כתוב בצורה ברורה לאדם שאינו מהתחום. הדוח כולל שמות של חוקים ללא הסבר של מהותם העיקרית וללא הפניה אליהם. בנוסף, הניתוח ארוך, והיה מקום לצרף תקציר מנהלים, הסוקר בקצרה את עיקרי הדברים. לבסוף, בחלק מהמקרים הניתוח מסתמך על מידע שאין אליו הפניה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תקנות מסילות הברזל (הפעלת מסילת ברזל מקומית)(תיקון), התשפ"א–2021


[מספרנו: 10.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח הערכת תהליך ה-RIA ולמכתב הנלווה לחצו כאן

37.69
טיוטת חקיקת משנה
צפוי מחסור בנהגי הרכבת הקלה בשנים הקרובות, עקב צוואר הבקבוק שלא מאפשר הכשרת נהגים מהירה שתביא להשקת קווי הרכבת בזמן.
על אף שנראה שהליך ההכשרה המוצע בטיחותי ויעיל, לא ברור מהניתוח האם הוא עדיף מקודמו והאם יהיה רלוונטי גם לאחר הקמת קווי הרכבת הקלה – כשיהיה פיחות בביקוש לנהגים חדשים.
משרד הכלכלה והתעשייה (הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן)
תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון מס')(מכירה מיוחדת), תשפ"א – 2020


[מספרנו: 55.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

28.77
תזכיר חוק
שימוש מופרז במונח מבצע/סייל/הנחה, אשר מוביל להטעיית צרכנים.
הניתוח אינו מפנה למקורות מידע בהם נעשה שימוש, כשבראשם עבודת מחקר שביצעה הרשות שאמורה לבסס את קיומו של כשל השוק – כלומר לבסס את שיטתיות הבעיה. בנוסף, הניתוח בוחן שתי חלופות בלבד, הדומות מאוד במהותן, ולכן הגיוון הרגולטורי נפגע, וישנו קושי לערוך השוואה לבחירת הפתרון.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א- 2020 (ילדים במושב הקדמי ברכב)


[מספרנו: 53.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

29.7
טיוטת חקיקת משנה
לטענת המשרד, הושבת ילדים במושב הקדמי מהווה סיכון בטיחותי בעת תאונת דרכים.
הרגולציה גובשה במהירות, ונראה שכתוצאה מכך נפגעה איכותה. מהניתוח עולה שקיימת וועדה שדנה בנושא, אך הוחלט לקדם את הרגולציה בטרם הוועדה סיימה את עבודתה. בנוסף, לא נעשה שיתוף עם הציבור הרלוונטי – ההורים, וכן הפתרון המוצע (איסור הושבה מלפנים) חריג ברגולציה העולמית, ולא הוסבר מדוע יש צורך ברגולציה ייחודית.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א- 2020 (בטיחות הולכי רגל במעבר חציה)


[מספרנו: 52.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

23.29
טיוטת חקיקת משנה
פגיעה בהולכי רגל במעברי חציה.
לטענת הניתוח, אחד הגורמים המרכזיים הוא שימוש בטלפון נייד בעת החציה, אך מהנתונים עולה שהוא אינו מהווה גורם מרכזי כלל. בהמשך, הניתוח כלל אינו סוקר בצורה מעמיקה את העלויות (גם אם אינן כלכליות) מהרגולציה.
רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשפ"א-2020 [לעניין מכשיר תג"ם (VHF) בכלי טיס]


[מספרנו: 51.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

30.62
טיוטת חקיקת משנה
עומס על כמות תדרי הרדיו בישראל, הגורם למחסור בהיצע התדרים. העומס נובע משימוש של מדינות שכנות ללא תיאום, וכן בשל רגולציה לא מעודכנת בישראל.
הניתוח אינו ברור לקורא, בעקבות שימוש רב במונחים מקצועיים. כך, גם הבעיה עצמה אינה מוסברת כראוי, וכן פרק חישוב העלויות אינו ברור כלל.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ..)התשפ"א-2020 (משך הזמן מייצור לרישום הרכב)


[מספרנו: 46.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

25.38
טיוטת חקיקת משנה
חסם יבוא שהמשרד מעוניין לצמצמם, בדמות כלל הקובע שניתן לייבא רכב לישראל רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו. כלל זה מקשה בעיקר על יבואנים קטנים.
הניתוח אינו מסביר לעומק מדוע מלכתחילה נדרשת המגבלה הקבועה כיום בחוק. בנוסף, חלקים רבים שנטען שנעשו אינם מצויים בדוח – בראשם שיתוף ציבור וסקירה בין-לאומית. שתי החלופות שנבחנו הן למעשה אותה החלופה, כשהשוני הוא בעוצמת מגבלת הייבוא בלבד.
משרד הבינוי והשיכון
טיוטת תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (השלמת בניית דירה ומסירתה), התשפ"א-2020


[מספרנו: 42.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

לדוח ה-RIA

  לאחר השינוי לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

למכתב הנלווה לאחר השינוי לחצו כאן

35.13
טיוטת חקיקת משנה
חסרה בדין קביעת הגדרה למתי הושלמה דירה וכיצד תבוצע מסירת הדירה לרוכש. בפועל, היה נהוג שהקונה משלם 10% משווי הדירה בעת מסירת הדירה. אולם, אי-הגדרת מועד מסירת הדירה גרם לתשלום למוכר כשהדירה לא הושלמה בפועל, ולעיכובי תשלום שלא לצורך.
בעקבות פניית רווח נקי שונתה ההגדרה בעניין השלמת הדירה, מתעודת גמר בלבד, לקבלת טופס 4 או תעודת גמר, דבר שהביא להקלה משמעותית על רוכשי הדירות. לאחר שינוי הרגולציה לא צפו בעיות מרכזיות לשיפור הליך קבלת ההחלטות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ),
התשפ"א- 2020
(השארת ילדים ברכב)


[מספרנו: 40.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה
לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA
לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לאחר תיקוני המשרד
לחצו כאן

למכתב הנלווה
לחצו כאן

למכתב הנלווה לאחר תיקוני המשרד
לחצו כאן

18.36
טיוטת חקיקת משנה
פגיעה בילדים כתוצאה משכחתם ברכב.
הניתוח מציג נתונים האמורים לבסס את היות הבעיה שיטתית, אך למעשה מראים באופן חד משמעי כי הבעיה אינה שיטתית, בייחוד נוכח עלות הפתרון המוצע. בנוסף, לא נעשה איפיון של הבעיה כלל – איזה גורם שוכח ילד ברכב? איזה חלקים באוכלוסייה? וכו'. בנוסף, הערכת העלויות והתועלות אינה מעמיקה כלל, ונראה שמדובר בעלויות משמעותיות ביותר.
רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת מערכת כטב"ם קטן),
התשפ"א-2020


[מספרנו: 41.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה
לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA
לחצו כאן

למכתב הנלווה
לחצו כא

34.79
טיוטת חקיקת משנה
היעדר פיקוח ואכיפה על שימוש בכטב"ם וטיסנים, היות שהתקנות הקודמות מיושנות ואינן מתאימות לרחפנים ולטיסנים (כלי טיס "רב להב")
במסגרת הניתוח צוין שאחת הבעיות בתחום היא היעדר פיקוח ואכיפה על שימוש ברחפנים, כטב"ם וטיסנים. אולם, הפתרון שנבחר אינו מתייחס לסוגיית הפיקוח והאכיפה ולכן נראה שהציבור יכול להמשיך להפעיל רחפנים באופן זהה למצב טרם הרגולציה החדשה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020


[מספרנו: 39.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

30.48
טיוטת חקיקת משנה
עומס בכניסה לתל אביב, המוביל לפקקים הגוזלים זמן וכסף, וכן פוגעים באיכות הסביבה.
הניתוח יוצא מנקודת הנחה שהפתרון הרצוי הוא החלופה שנבחרה, ודן רק בסוגיות קטנות יותר בתוך אותה החלופה. כמו כן, עולה ספק רב באשר לאפקטיביות מהחלופה שנבחרה, שיתכן ותעודד מעבר משימוש בתחבורה ציבורית לשימוש ברכב פרטי בנתיב המהיר, אך אין לכך התייחסות בניתוח. בנוסף, אין התייחסות לקיבולת הנתיב המהיר, שהיא משאב מוגבל, שמבקשים להגדיל את השימוש בו.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ) התשפ"א-2020 (רישיון נהיגה לרכב למוגבלי ניידות)


[מספרנו: 36.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

37.75
טיוטת חקיקת משנה
רכבים רבים המותאמים למוגבלי ניידות הינם במשקל רב יותר מהמשקל המירבי שבעל רישיון סטנדרטי B יכול לנהוג בו. כתוצאה מכך, מגוון כלי הרכב שזמין למוגבלי ניידות מצומצם בצורה משמעותית, ונראה שיש חוסר התאמה בין מגבלות החוק לבין הצרכים המיוחדים של מוגבלי הניידות.
תהליך ה-RIA ברמה יחסית גבוהה, והחלופה שנבחרה מצמצמת את הנטל הרגולטורי. הבעיה המרכזית בניתוח היא שאינו נגיש דיו ולא צוינו מקורות המידע עליהם הסתמך הרגולטור.
רשות התעופה האזרחית
תזכיר חוק הטיס (תיקון מס' 3)
התשפ"א- 2020


[מספרנו: 35.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה
לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA
לחצו כאן

למכתב הנלווה
לחצו כאן

40.48
תזכיר חוק
המערכות בהן משתמשת רשות שדות התעופה בישראל(COMMON ARTS) אינן תקינות/אינן עומדות בסטנדרטים בינלאומיים.
מילות חיפוש נוספות: מערכות מכ"מ צבאיות, ASS, רש"ת, ARTS
תהליך ה-RIA ברמה גבוהה, אולם חסר ניסיון לבצע כימות של עלות ותועלת לכל חלופה. בפרט, לא הוסבר בכמה יגדל הסיכון לתאונה אווירית, לא הושם דגש על כך שהמערכות הקיימות מיושנות ולא נעמדה עלות ההעסקה של פקחי טיסה נוספים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור מוצרי תעבורה, ייבואם והסחר בהם)(תיקון), התשפ"א–2020


[מספרנו: 34.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

34.65
טיוטת חקיקת משנה
לפי הניתוח, ישנו שימוש נרחב במוצרי תעבורה ובחלקי חילוף לרכב שאינם עומדים בתקן, ועל כן מהווים סכנה למשתמשי הדרך בישראל. ללא איסור יבוא, עשוי להיווצר שימוש נרחב בחלפים שאינם עומדים בתקינה כלשהי, ושימוש בהם יגביר את הסיכוי לתקלות טכניות ולתאונות דרכים.
בפועל, שימוש בחלפים לא מקוריים אינו נפוץ בישראל, ומכיוון שלא סופקו נתונים שמעידים על תאונות דרכים או נזק שנגרמו על ידי שימוש בחלפים לא מקוריים, לא ברור כמה הבעיה שתוארה על ידי הרגולטור היא אכן מהותית.
משרד האנרגיה
תזכיר חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' _) (מתקני גז טבעי לשימוש ביתי), התשפ"א-2020


[מספרנו: 33.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

16.1
תזכיר חוק
היעדר אסדרה מתאימה לחיבור לקוחות פרטיים לרשת גז טבעי.
על אף שהנושא כולל אלמנטים רבים של תחרות, הניתוח אינו כולל ניתוח אלמנטים אלו, וקיים חשש שהפתרון המוצע יפגע קשות בתחרות בענף חדש ומרכזי במשק.
משרד הכלכלה והתעשייה (הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן)
תזכיר חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הקלטת שיחות, שמירתן ומסירתן לצרכן על פי בקשתו) (תיקון מס'), התשפ"א – 2020


[מספרנו: 32.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

28.35
תזכיר חוק
פער בין הבטחות נציגי שירות ומכירה כפי שהלקוח מבין אותן בשיחות הטלפון איתם, לבין השירות והמוצר המתקבלים בפועל. זאת, ללא יכולת מעשית להוכחת הפער.
הניתוח מניח שקיימת בעיה סיסטמתית בדמות הפער האמור, ולא מספק נתונים כלל להוכחת הפער, על אף שהרשות להגנת הצרכן אמורה להיות בעלת המידע בתחום (פניות מופנות אליה). בנוסף, הניתוח אינו מנסה לאפיין את הבעיה – באילו ענפים היא מתרחשת. לבסוף, הניתוח בוחן חלופה אחת בלבד, פרט לחלופת האפס, לפתרון הבעיה.
המשרד להגנת הסביבה
תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים, תשפ"א-2020


[מספרנו: 31.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

28.84
תזכיר חוק
היעדר רישום של כימיקלים שנעשה בהם שימוש בישראל, הגורם לחוסר ידיעה מוחלט של הרגולטור על הסיכונים הקיימים כיום בשל שימוש בהם.
הניתוח מבסס בעיה בצורה טובה, אך לוקה בחסר בכל הקשור לניתוח עלויות ולהשוואה בין חלופות. בחינת העלויות נעשית בקווים כלליים בלבד, כמעט ללא כימות. גם כשנעשה כימות, הוא משאיר טווח עצום של אי-ודאות (למשל, מחיר לרישום כימיקל נע בין 10 ל-500 אלף ₪). ההשוואה בין החלופות נעשית גם היא בקווים כלליים, ולרוב מסתכמת בהצגת שתי החלופות ובחירה באחת מהן, ללא הסבר לוגי או כלכלי לכך.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
טיוטת תקנות התעבורה (תיקון מס' ..), תשפ"א- 2020 (ביטול מאגר תמונות רישיון)


[מספרנו: 30.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

39.19
טיוטת חקיקת משנה
קיים סיכון של דליפת תמונות המפוקחים בשל חדירה למאגר תמונות רישיון הנהיגה. הרגולציה מציעה למחוק את מאגר תמונות הרישיון, בעקבות שינוי חקיקה שצמצם את חיוניותו.
תהליך ה-RIA ברמה גבוהה, אולם נראה שבתקנה המוצעת ישנו סעיף שמאפשר למשטרה לא לבטל לחלוטין את מאגר תמונות הרישיון ועשוי לרוקן מתוכן את השינוי המוצע, ללא התייחסות מתאימה לכך בניתוח.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים


[מספרנו: 29.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

37.78
טיוטת נוהל או אחר
בפעילות חוות מכלים גלומים סיכונים לאירועי חומרים מסוכנים ולזיהום הקרקע ומי התהום. האסדרה הקיימת אינה אחידה וקוהרנטית עם האסדרה הבינלאומית, וקיים קושי להבין את תמונת המצב של זיהומי הקרקע והמים הקיימים.
תהליך ה-RIA איכותי ומלא, אולם חסר ניסיון לכמת את העלויות שיושתו על המשק ולא הוצגה מידת האפקטיביות הצפויה של כל חלופה.
המשרד להגנת הסביבה
טיוטת מסמך מדיניות מרחקי הפרדה למקורות סיכון נפיצים נייחים


[מספרנו: 28.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

21.11
טיוטת נוהל או אחר
סיכון לציבור הנובע ממרחק לא מספק בין מקומות אחסון לחומרים מסוכנים, לבין אתרים רגישים ויישובים.

מילות חיפוש נוספות: חומרים מסוכנים
הניתוח אינו מציג את תדירות התאונות בארץ כתוצאה מחומרים מסוכנים, ממה נובעים האירועים והאם אכן יישום הפתרון המוצע היה מאפשר למנוע אותן. בנוסף, הניתוח כולל בחינה חלקית של העלויות והתועלות ובוחן מספר מצומצם של חלופות לפתרון.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תזכיר חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (תיקון), התש"ף-2020


[מספרנו: 24.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

10.88
תזכיר חוק
מענה לצורך בקביעת אמות מידה לגידול, לייצור ולשיווק של תוצרת חקלאית טרייה מן הצומח לשוק המקומי, בהיבטים בריאותיים, יצרניים, שיווקיים וצרכניים.
המנגנון אותו מאמץ הניתוח, כרוך בעלות גבוהה במיוחד ומנגד לא מוצגת בעיה כלשהי באיכות התוצרת החקלאית בישראל, שמצדיקה עלות זו.
בנוסף, לא מצוין באיזה שלב בייצור מצויה הבעיה, וכן לא נבחנו חלופות כלל.
משרד האנרגיה
תזכיר חוק הגז (בטיחות ורישוי) (נגיף הקורונה החדש - הוראה שעה), התש"ף-2020


[מספרנו: 17.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

18.33
תזכיר חוק
החוק הקיים מחייב ביצוע בדיקות בטיחות גז בבתי לקוחות מדי תקופה מסוימת, ולאור מגפת הקורונה, הביצוע לא יכול היה להתקיים עבור חלקם, מה שמאלץ את ניתוקם מהגז.
הניתוח אינו מסביר מהם הסיכונים מאי ביצוע הבדיקה בזמן. כמו כן, הפתרון המוצע (הגדלת המרווח בין הבדיקות) אינו מספק מענה לכל המפוקחים (אוכלוסיות בסיכון) ואין לכך התייחסות. לבסוף, לא נבחנו כלל חלופות שונות לפתרון.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
טיוטת תקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (תנאים לפעילות של מעון יום לפעוטות), התש"ף-2020


[מספרנו: 16.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

16.38
טיוטת חקיקת משנה
סכנה בטיחותית וסכנה לפגיעה במכוון בפעוטון במעוני היום שאינם מפוקחים.
הניתוח אינו מבסס קיום של בעיה סיסטמתית של פגיעה בפעוטות, וככל שהיא קיימת – לא ברור מי או מה הם הגורמים
לה. כמו כן, לא ברור כיצד יסייעו האמצעים שנבחרו למגר את התופעה, והאם נבחרה הדרך האפקטיבית ביותר, שכן הדוח נעדר מבחן של עלות-תועלת.
משרד המשפטים
טיוטת תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט), ‏התש"ף-2020


[מספרנו: 15.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

27.26
טיוטת חקיקת משנה
היעדר טיפול ראוי בנושא של הטרדות מיניות בגופים העוסקים בספורט – קבוצות מקצועיות, מאמנים אישיים וכו'.
מהניתוח עולה שבעת קידום הרגולציה, ישנה ועדה מיוחדת שדנה ברגולציה לטיפול בהטרדות המיניות במספר רב של גופים, ובהם גופי הספורט. עם זאת, הוחלט להחריג את גופי הספורט מהרגולציה הרחבה, ולקדם רגולציה פרטנית, בטרם הוגשו מסקנות הוועדה, ללא הסבר לכך. זאת, חרף הערת מבקר המדינה כי יש לבחון מחדש את הנושא ואת אופן הטיפול הקיים (אותו הרגולציה מאמצת). בנוסף, הניתוח אינו מבסס את הבעיה ואינו מאפיין אותה לעומק, וכן בוחן חלופה מהותית אחת בלבד.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(בעלי תפקידים באתר בניה)(תיקון מס'...)


[מספרנו: 13.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

22.01
טיוטת חקיקת משנה
תמותה מוגברת באתרי הבניה בישראל.
הניתוח מצליח להגדיר בצורה טובה את הבעיה, ולבסס אותה כבעיה שיטתית – עובדים רבים נהרגים בישראל. עם זאת, הניתוח מעלה סברות באשר לגורמים עקיפים לבעיה, ואינו מאתר את הגורמים שהביאו ישירות לתאונות ולהרוגים. היעדר זה מקשה על הערכת אפקטיביות החלופות שהוצעו. כמו כן, בכל סוגיה שנדונה, הניתוח בוחן רק חלופה אחת פרט לחלופת האפס, והערכת העלויות והתועלות שטחית.הניתוח מצליח להגדיר בצורה טובה את הבעיה, ולבסס אותה כבעיה שיטתית – עובדים רבים נהרגים בישראל. עם זאת, הניתוח מעלה סברות באשר לגורמים עקיפים לבעיה, ואינו מאתר את הגורמים שהביאו ישירות לתאונות ולהרוגים. היעדר זה מקשה על הערכת אפקטיביות החלופות שהוצעו. כמו כן, בכל סוגיה שנדונה, הניתוח בוחן רק חלופה אחת פרט לחלופת האפס, והערכת העלויות והתועלות שטחית.
משרד האנרגיה
טיוטת הנחיות לעניין סעיף 76 לחוק הנפט בעניין העברה ושעבוד של זכויות נפט וטובות הנאה בזכויות נפט


[מספרנו: 12.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

16.26
טיוטת נוהל או אחר
היעדר האפשרות של מי שאינו בעל חזקה להקים מתקן ימי להובלת גז טבעי.

מילות חיפוש נוספות: מתקני הנזלה
הניתוח אינו כולל מרכיבים רבים והכרחיים, הנדרשים להימצא בניתוח RIA. בכלל זאת, הגדרת הבעיה, גיבוש חלופות, השוואת עלויות ותועלות בין
החלופות, ושיתוף ציבור. בנוסף, חלקים מהותיים מהרגולציה כלל לא נדונו במסגרת הניתוח.
משרד הפנים
טיוטת תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020 (פרישת תשתיות תקשורת בבנייני מגורים)


[מספרנו: 11.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

20.41
טיוטת חקיקת משנה
היעדר תשתית של סיבים אופטיים ברחבי המדינה, כאשר סיבים אלו מהווים שיפור לתשתית התקשורת הקיימת.
הניתוח יוצא מנקודת הנחה כי פרישת סיבים אופטיים בכל בניין היא הכרחית, ולא נשקלו חלופות אחרות. בפרט, החיוב החדש יוצר סתירה עם המדיניות הנוכחית של משרד התקשורת,
שאינה מחייבת את חברות התקשורת בפרישת תקשורת חוטית ברחבי הארץ. פער זה גם מטיל בספק את אפקטיביות הרגולציה המוצעת בשיפור התשתיות.
משרד הבריאות
טיוטת הנחיות לסימון אריזות של תכשירים


[מספרנו: 10.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

14.72
טיוטת נוהל או אחר
מענה לצורך בקביעת נוהל אחיד לרישום מידע על גבי תרופות.

מילות חיפוש נוספות: סימון מוצרים
מהניתוח לא ניתן להבין מהם השינויים המוצעים ביחס למצב הקיים. הניתוח נעדר שלבים קריטיים ובהם תיאור וביסוס הבעייתיות במצב הנוכחי,
גיבוש חלופות, ביצוע ניתוח של עלות ותועלת, והגדת יעדים ומטרות.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תקנות תעבורה (תיקון מס'____), התשע"ט-2019 (מעבר לטכוגרף דיגיטלי)


[מספרנו: 18.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

35.15
טיוטת חקיקת משנה
הטכוגרף האנלוגי, בו נעשה שימוש היום – קל לזיוף ולכן מקשה על פיקוח שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים.
טענות שונות בדוח הובאו ללא הסבר או הפנייה לנתונים / למקורות עליהם התבססו. כמו כן, מאחר ונעשה שימוש בטכוגרף דיגיטלי ברחבי העולם, מן הראוי היה לבצע סקירה בינלאומית שתכלול השוואה בין המצב טרם המעבר לביו המצב אחריו, בעיקר בהיבט השיפור בפיקוח וההפחתה בתאונות הדרכים.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצועות הקירור ומיזוג אוויר, התש"ף- 2019


[מספרנו: 17.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן  

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

17.43
תזכיר חוק
ישראל מחוייבת לעבור להשתמש בחומרי מילוי למזגנים, היוצרים פחות זיהום סביבתי. חומרי המילוי החדשים הם דליקים יותר, ולכן דליפה שלהם מהמזגן עלולה לגרום לפגיעה בגוף וברכוש. לפיכך מבקש משרד העבודה להעלות את רמת ההכשרה של מתקיני מזגנים באמצעות הטלת חובת רישוי על הענף.
הדוח מעלה שהרגולציה צפויה להוסיף עלות משקית של מעל 55,000,000 ש"ח בשנה לפחות באמצעות ייקור שירותי ההתקנה של מזגנים, במקביל לפגיעה בתחרות והטבה עם השחקנים החזקים במשק. למרות העלות הגבוהה, נראה שדוח ה-RIA לא מבסס כראוי את התממשות הסיכון בפועל - גם אם ישנה דליפה של חומר מילוי עדיין אין הכרח שהיא תוביל לפגיעה בגוף או ברכוש. כמו כן, הוא אינו מבסס האם הסיכון נובע כתוצאה מרמת ההכשרה הנמוכה של מתקיני המזגנים כיום או דווקא מסיבות אחרות. בהמשך לכך, הוא אינו מבסס כראוי כיצד בחירה במנגנון של חובת רישוי על כלל הענף, היוצר הכבדה רגולטורית משמעותית, יפחית את הסיכון ברמה שמצדיקה הטלת עלויות כה משמעותיות.
המשרד להגנת הסביבה
הוספת תנאים להיתר רעלים בנושא הגנה על מידע וסייבר


[מספרנו: 16.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

26.84
טיוטת נוהל או אחר
מניעת סיכונים הנובעים מתקיפות סייבר על מפעלים מסוכנים, העשויות להוביל לפגיעה בציבור ובסביבה על ידי דליפת חומרים כתוצאה מתקיפות הסייבר.
אין אינדיקציה במסגרת הניתוח להיקפי תקיפות הסייבר על מפעלים מסוכנים, האם התרחשו תקיפות על מפעלים בישראל, סוג וכמות הנזק שנגרמו בפועל כתוצאה מתקיפות אלו או אינדיקציה לכך שהאיומים מתגברים בשנים האחרונות. כמו כן, הניתוח אינו מבסס מהם הגורמים לבעיה בישראל (למשל חוסר מודעות, חוסר תקציב או חוסר הבנה לגבי דרכי התמודדות עם תקיפות).
משרד הבריאות
תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש"ף - 2019


[מספרנו: 15.2019]

למסמכי החקיקה  לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לאחר הערות המשרד לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

31.24
טיוטת חקיקת משנה
מידע הבריאות שנאסף על ידי ארגוני הבריאות בעשורים האחרונים בישראל יכול לשמש מנוע צמיחה לאומי באמצעות פיתוח פתרונות מבוססי מידע בתחום הבריאות, אך חסמים רגולטוריים משמעותיים מונעים שימוש יעיל ובטוח במידע זה, עקב חששות לפגיעה בפרטיות.
למרות ההשפעות מרחיקות הלכת של הרגולציה, ניתוח העלויות והתועלות במסגרת תהליך ה-RIA הוא חלקי. קריאה של נוסח הרגולציה המוצעת מלמדת שהקמת מערך שיאפשר את השימוש במידע בריאות דורשת משאבים ניכרים, אך מבלי שניתן הסבר או הצדקה מספקים כיצד המנגנון שהוחלט לגביו מקדם את מטרות הרגולציה על הצד הטוב ביותר.
משרד התקשורת
תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשע"ט - 2019


[מספרנו: 14.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

26.72
טיוטת חקיקת משנה
קיימת ברגולציה דרישה לבדיקת עבר פלילי של מבקשי רשיון סחר במכשירים אלחוטיים, והוצע לבטלה מכיוון שהיא נראית כמיותרת, במיוחד עקב אפשרות חדשה שהוקנתה בחקיקה להטלת קנסות מנהליים.
התהליך אינו מתייחס לסיכונים ולהשפעות השליליות שעשויות לצמוח מביטול הדרישה, כמו למשל כניסה של עבריינים לתחום, שייתכן שעד כה נרתעו מכך עקב הדרישה הקיימת לבדיקת עבר פלילי.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב)(תיקון), התשע"ט - 2019 (הורדת חסמי כניסה ליבוא מסחרי בענף הרכב)


[מספרנו: 13.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

25.78
טיוטת חקיקת משנה
נמצא שחלק מהדרישות ביחס לרשיונות יבוא מסחרי של רכב במסגרת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, מהוות חסמי כניסה לענף היבוא (למשל היקף ההון העצמי שנדרש הוא גבוה מדי לעומת הסיכונים).
הניתוח מציג מטרה ברורה להורדת חסמי כניסה לענף והגדלת תחרות, אך אינו מגדיר יעדים או לוחות זמנים לבדיקת הצלחת הרגולציה (כגון צפי לכניסת מתחרים נוספים לענף, צפי להורדת מחירים או צפי להגדלת היצע הרכבים).
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דוח בחינת רגולציה - פערי כוחות בשיווק פירות וירקות טריים


[מספרנו: 12.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

49.15
טיוטת נוהל או אחר
יחסי המסחר בין חקלאים למשווקים של תוצרת חקלאית מאופיינים בפערי כוחות כתוצאה מהבדלי גודל (קמעונאים גדולים אל מול אלפי חקלאים קטנים) ואופי הסחורה (מתכלה ולא הומוגנית). כתוצאה מכך מתקיימות פרקטיקות מסחר הפוגעות בחקלאים.
תהליך ה-RIA הוא ברמה גבוהה מאוד. קיבל כמעט את הניקוד המקסימלי. אין נקודה משמעותית לשיפור.
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
נוהל למתן אישור ראשוני להפעלת מעונות יום לפי חוק הפיקוח על מעונות יום, התשע"ט-2018


[מספרנו: 11.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

15.52
טיוטת נוהל או אחר
טיפול בשתי בעיות עיקריות המתרחשות במעונות הפרטיים של ילדים בגילאי 0-3 - פגיעה מכוונת בילדים ופגיעה לא מכוונת בילדים.
בחינת הנתונים שפורסמו בניתוח מלמדת שפגיעה מכוונת בילדים אינה תופעה שכיחה, אלא מדובר במקרי קצה בלבד. לגבי פגיעה לא מכוונת בילדים, לא הובאו נתונים המבססים את הבעיה או הגורמים לבעיה.
רשות התעופה האזרחית
Performance Based Communication Navigation and Surveillance (PBC/PBN/PBS) (תקשורת, ניווט ומעקב מבוססי ביצועים)


[מספרנו: 10.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

34.02
טיוטת נוהל או אחר
הטמעה של קונספט חדש ומוכר בעולם לניהול תעבורה אווירית, על מנת להתמודד עם המספר ההולך וגדל של כלי טיס במרחבים האוויריים.
אחת התקנות בטיוטת הרגולציה שפורסמה לציבור העוסקת בהתקנת בסיסי נתונים, אשר לגביה נתקבלו מרבית הערות הציבור, לא קיבלה התייחסות כלל לגבי נחיצותה במסגרת ה-RIA.
רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (כלי רחיפה) (תיקון מס'...) התש"ף –
2020


[מספרנו: 14.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

26.43
טיוטת חקיקת משנה
הפרה מרובה של תקנות מתקנות הטיס, הנוגעות להטסה במרחבים אסורים.
הניתוח אינו מבסס את הבעיה כשיטתית, ואינו מאפיין אותה – כמה אירועים מתרחשים בשנה? באיזה אזורים בארץ? מהו הנזק מכך? וכו'. קיים חשש ממשי שהתקנות גובשו כמענה לאירוע קיצון, המוזכר בניתוח, של הטסת כלי רחיפה מעל הר הבית, שהוא אזור רגיש.
רשות התחרות
כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן) (הוראת שעה), התשפ"א-2021


[מספרנו: 9.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

23.29
טיוטת נוהל או אחר
בהיעדר הפטור המוצע לפעולות ולהסדרים שעניינים מחיר לצרכן, ספקי מזון ככל הנראה ירתעו מלהתערב במחיר הסופי לצרכן, גם כאשר הדבר יועיל לצרכן.
הניתוח תמציתי ביותר, וסוקר את התחום בקווים כלליים בלבד. היה מקום להתעמק יותר בבעיה ומאפייניה, בייחוד כיוון שלא נעשה הליך RIA לכללים המקוריים (אותם מחדשים כעת) בשנת 2014. בהקשר זה, הניתוח לא מתעמק בביסוס הבעיה, למשל האם בפועל ההסדרים האנכיים בין הספקים לקמעונאים טובים לצרכן?
רשות התחרות
טיוטת כללי התחרות הכלכלית (פטור סוג להסדרי הלוואות משותפות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 8.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

41.76
טיוטת נוהל או אחר
קיים צורך למתן ולקבלת הלוואות ממספר גורמים המלווים במשותף, אך השימוש בכלי זה מלווה בחוסר וודאות משפטית ובעלויות רבות.
הניתוח קובע שיש בשוק צורך בהלוואות משותפות, ושפטור הסוג מקל על ביצוען, אך כמות ההלוואות הללו ירדה מכ-50 לכ-20 בשנתיים. היה ראוי לברר את סיבת הירידה, והאם היה שינוי בהיקף ההלוואות, שכן יתכן שהירידה מעידה על כך שפטור הסוג לא טוב דיו, או שאין בהלוואות אלו צורך.
משרד התרבות והספורט
תזכיר חוק הספורט (תיקון מס' ...)(הסדרת העיסוק באימון ספורט), התשפ"א-2021


[מספרנו: 7.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

25.00
תזכיר חוק
יתכן שאנשים שאינם מתאימים לאימון ילדים, בשל עברם הפלילי, מאמנים ילדים, וללא ידיעת ההורים. בנוסף, משתמע כי ישנם פערי מידע על הקלות שבה ניתן לקבל תעודת מאמן בישראל.
הניתוח לא מנתח את הסעיף בטיוטת החוק, שמציע לאפשר לשר להעניק מונופול בהכשרות המאמנים להתאחדויות בענפים בהם יש גוף בין-לאומי שמנהל את הענף בפועל, כמו (UEFA) למרות ההשלכות השליליות שעלולות להיות לכך.
משרד התרבות והספורט
טיוטת תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה)(תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 6.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

25.18
טיוטת חקיקת משנה
רגולציית הכשרת המאמנים הישראלית שונה מהרגולציה הבין-לאומית של אופ"א, כאשר אי-ציות לרגולציה הבין-לאומית עלול להביא לסנקציות מצד אופ"א ואף לסילוק קבוצות ישראליות מתחרויות אירופאיות.
הרגולציה המוצעת מעניקה כוח מונופוליסטי להתאחדות לכדורגל, אשר כבר נמצא בעבר שיש כשלים בהתנהלותה, אך לא יוצרת מנגנון של איזונים ובלמים לכוח זה. היה מצופה שהענקת כוח רב להתאחדות, תלווה בהטלת מגבלות אחרות, שיאזנו את כוחה.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' ....) התשפ"א-2021


[מספרנו: 5.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

25.42
טיוטת חקיקת משנה
ישנם כלי רכב הנוסעים ללא רישיון קבוע (ורישיונם הזמני פקע), ובכך מסכנים את משתמשי הדרך.
נראה שהיקפי הבעיה והנזק ממנה שוליים, ולמרות זאת הפתרון שנבחר הוא מאוד מחמיר. בנוסף, ניתוח הבעיה מתעלם מכך שמקור הבעיה הוא ברגולציה עצמה – שמחייבת בדיקה של הרכבים בישראל, המצריכה נסיעה ופרוצדורה, ומצד שני קובעת איסור על הוצאת רישיון קבוע לרכבים שלא עמדו במסגרת הזמנים הקבועה בחוק. לכן, שינוי של שלבים אחרים ברגולציה עשוי פותר את הבעיה, ללא הטלת נטל בירוקרטי.
משרד המשפטים (רשות הפטנטים)
תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021


[מספרנו: 4.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

38.39
טיוטת חקיקת משנה
הליך הגשת הבקשה לרישום פטנט בישראל הוא מסורבל, ולכן מונע מאנשים אפשרות להגיש בקשה בצורה יעילה ומובנת.
בשל העובדה שקשה להעריך עלויות ותועלות הנובעות מהרגולציה המוצעת, היה מקום לבחון מדינות זרות, פרט לארה"ב, וללמוד מהניסיון שלהן.
משרד הביטחון
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים)(תיקון),
התשפ"א-2021


[מספרנו: 3.2021]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

24.95
טיוטת חקיקת משנה
החוק הקיים מחייב מחזיקי חומרים מסוכנים לעשות שימוש בטכנולוגיות מיגון מיושנות, שהינן יקרות בהשוואה לטכנולוגיות הקיימות כיום, ולאו דווקא מספקות הגנה טובה יותר. זאת פרט לאישור מיוחד שניתן לקבל כיום, אך המפוקחים אינם מודעים לכך.
כלל הדרכים שהוצעו לפתרון הבעיה הן למעשה אותה הדרך, תוך שינויים של פרוצדורה בלבד (שימוש בתקנות או בהנחיות מנהליות). כלומר, לא באמת נבחנו דרכים שונות לפתרון הבעיה.
משרד המשפטים
תזכיר חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' ) (הגדרות וצמצום חובת הרישום), התש"ף -2020.


[מספרנו: 9.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

19.83
תזכיר חוק
חוק הגנת הפרטיות ארכאי, ואינו מתמודד היטב עם הסיכונים בעולם המודרני שמתנהל ברובו במרחב סייבר.
הצורך ברגולציה נובע בעיקר בשל ארכאיות החוק הקיים, למול מציאות משתנה במהירות גבוהה. חרף זאת, בסיס הנתונים העיקרי הוא מסקנות ועדה שנכתבו לפני למעלה מעשור. בנוסף, מסקנות רבות אינן מלוות בנימוקים, וכל חלקי הניתוח אינם משקפים תהליך חשיבה עמוק.
משרד הבריאות
טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (רמות מותרות של תרכובות פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים), התש"ף-2020


[מספרנו: 8.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

24.76
טיוטת חקיקת משנה
סיכון לאוכלוסייה בעקבות הימצאות של פחמימנים ארומטיים במזון.
הרגולציה המוצעת מעגנת את המצב הקיים בחוק, ותואמת את התקינה הבין-לאומית. הניתוח אינו מפנה למקורות מידע עליהם הוא נשען, ובעיקר אינו מציג את הנזק וההסתברות להתממשותו, המצויים בחומרים המדוברים.
משרד הכלכלה והתעשייה
טיוטת צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף – 2020


[מספרנו: 7.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

31.24
טיוטת נוהל או אחר
מדיניות הייבוא הנוכחית מחלקת את הטובין המיובאים לשלוש קטגוריות – פטורים מאישור, מחייבים הצהרות יבואן, וטובין שיבואם מחייב אישור מראש. לטענת המשרד, טובין רב מדי נמצא בקטגוריה המחמירה, עניין המהווה נטל רגולטורי עודף.
הניתוח ממחיש בצורה טובה את העלות של עודף הרגולציה, ומכמת אותה בצורה טובה מאוד. הפתרון שנבחר הוא העברה של קבוצות רבות של טובין לקטגוריה מקלה יותר רגולטורית. עם זאת, הניתוח אינו מתאר את הליך בחירת הטובין שיועברו לקבוצת ייבוא אחרת, ובאופן כללי, מידע רב ששימש להכנתו אינו נגיש.
המשרד להגנת הסביבה
תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה) (בנייה בת קיימה), התש"ף-2020


[מספרנו: 4.2020]

לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה  לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

34.53
טיוטת חקיקת משנה
בהמשך להחלטת הממשלה בנושא הפחתת פליטת גזי חממה, בנייה ירוקה והתייעלות אנרגטית, הוחלט לאמץ תקן המגדיר בנייה ירוקה המעודדת חיסכון במשאבים, מחזור פסולת ושימוש בתחבורה ציבורית.
בעקבות שלושה מחקרים שנערכו, האסדרה המוצעת היא אימוץ תקן מחייב לבנייה ירוקה. אולם, נראה שמחקר אחד בלבד מתוך השלושה מצביע באופן ברור שזו תהיה החלופה הטובה ביותר. על כן, נראה שנבחרה חלופה אגרסיבית ביותר ללא ביסוס אמפירי מספק.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
התמודדות עם מחלת הברוצלוזיס ברפתות חלב בישראל


[מספרנו: 9.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

40.42
טיוטת חקיקת משנה
מחלת הברוצלוזיס היא מחלה הפוגעת בעיקר בצאן, מועברת גם לבקר ויכולה להדביק בני אדם. מאז הפסקת מבצע ביעור המחלה בשנת 2015, נחזו התפרצויות מחודשות ברפתות חלב הגורמות לנזק כלכלי ובריאותי לציבור.
הפתרון שנבחר לביעור המחלה הוא לא הפתרון המיטבי, מכיוון שהוא לא ריאלי לביצוע עקב אילוצים שונים הקשורים בסכסוך עבודה פעיל במשרד החקלאות. הניתוח מפרט לוחות זמנים אשר אינם לוקחים בחשבון את האפשרות של סיום סכסוך העבודה שיאפשר ביצוע ביעור אפקטיבי יותר של המחלה בעדרי הצאן.
משרד הכלכלה והתעשייה
טיוטת תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019


[מספרנו: 8.2019]

למסמכי החקיקה  לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן  

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

35.08
טיוטת חקיקת משנה
אחד ממאפייני האגודה השיתופית הוא חשש גבוה לקיומה של 'בעיית הנציג', מכיוון שמי שמנהל את האגודה אינו בעל השליטה בה. אחד הכלים לטפל בכך הוא באמצעות מינוי ועדת ביקורת או מבקר פנימי, אך קיומה של ועדה כזו באגודות שיתופיות הוא ספורדי, ולעתים התפקיד של הביקורת אינו מובן דיו לגורם המבצע אותה.
בדוח מצוין שפורסם מסמך הנחיות לשיפור התנהלותן של ועדות הביקורת במקביל לפרסום התקנות בנושא. נראה שהיה מקום לקבוע תקופת זמן מוגדרת או לבצע נסיונות ממשיים להטמיע את הנחיות אלו, ולראות כיצד הן יסייעו בשיפור המצב הקיים לפני קידום התקנות.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
נוהל אישור מקום הסגר לדגים, פברואר 2019


[מספרנו: 7.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

42.17
טיוטת נוהל או אחר
פניה של המפוקחים לרגולטור העלתה ששיטות הטיפול במים בתחנות הסגר לדגים מיובאים הן יקרות או פוגעות בסביבה.
תהליך ה-RIA הוא ברמה גבוהה, היקף הבעיה יחסית מצומצם ואין נקודה משמעותית לשיפור.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים, פברואר 2019


[מספרנו: 7.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

42.17
טיוטת נוהל או אחר
פניה של המפוקחים לרגולטור העלתה שהדרישות לדיגום של סרטנים לייצוא, לצורך ניטור מחלות בהתאם לדרישות המדינה המייבאת, הן יקרות מאוד ומחמירות יתר על המידה.
תהליך ה-RIA הוא ברמה גבוהה, היקף הבעיה יחסית מצומצם ואין נקודה משמעותית לשיפור.
משרד המשפטים
תקנות החוק העותומני על אגודות (דיווח ושקיפות), התשע"ט-2019 (החלת חובות דיווח על אגודות עותומניות)


[מספרנו: 6.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

28.76
טיוטת חקיקת משנה
ישנם אלפי גופים, ביניהם גם גופים גדולים ומשפיעים במשק, המאוגדים כאגודות עותומניות. על אגודות אלו לא מוטלות חובות דיווח ושקיפות כפי שמוטלות על עמותות, למרות שישנו דמיון רב בין צורות ההתארגנות של אגודות ועמותות, ולכן לא ניתן לבצע עליהן פיקוח ציבורי.
מצוין בדוח שבעקבות חקיקת חוק העמותות, אגודות מסוימות בחרו להתאגד כעמותה. לא הוסבר מה גרם לאגודות מסוימות לבחור להתאגד כעמותה בניגוד לאחרות, האם מגמה זו צפויה להימשך או לא, והאם בכוונת המשרד לפעול לשינוי מבנה ההתארגנות של אגודות עותומניות נוספות באמצעות כלי מדיניות משלימים.
המשרד להגנת הסביבה
תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאית), התשע"ט - 2019


[מספרנו: 5.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

28.02
טיוטת חקיקת משנה
הרבה חקלאים שורפים את הפסולת החקלאית שלהם (גם גזם וגם פלסטיק), מכיוון שאין להם דרך יעילה וזולה להיפטר ממנה, וכך נוצרים מפגעי ריח וזיהום אוויר.
הניתוח אינו כולל התייחסות להיבטי פיקוח ואכיפה על הרגולציה, ובמקרה הנדון סוגיה זו נראית קריטית. זאת ביתר היתר משום שכבר כיום יש איסורים רבים בדין על השלכת פסולת ושריפתה, אשר ללא אכיפה בצידם הם אינם אפקטיביים.
רשות התעופה האזרחית
טיוטת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון מס' __), התשע"ט-2019 [לעניין עקיבה אחר כלי טיס ושידור מיקום מטוס במצוקה]


[מספרנו: 4.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

31.33
טיוטת חקיקת משנה
מתן מענה לתרחישי קיצון, בעקבות לקחים משתי תאונות מטוס מפורסמות, באמצעות חיוב התקנת מערכות עקיבה אחר מטוסים לשם שידור מדויק של מיקומם כאשר הם מצויים במצב מצוקה.
במסגרת ה-RIA נכתב שאחת המערכות ממילא צפויה להיות מותקנת כסטנדרט במטוסים חדשים, ולכן לא ברור מדוע יש לקבוע רגולציה בנושא.
רשות התעופה האזרחית
תקנות הטיס (הפעלת מערכות כטב"ם קטן וטיסן), התשע"ט-2019


[מספרנו: 3.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

33.88
טיוטת חקיקת משנה
עקב שינויים מרחיקי לכת בשוק הכטב"מים והטיסנים בעולם ובישראל, המאפשרים כמעט לכל אדם להחזיק ברשותו כלי טיס קטן, יש צורך להתאים את הרגולציה למגמות העדכניות בשוק.
במסגרת ניתוח ה-RIA נכתב שאחת הבעיות המרכזיות היא היעדר פיקוח ואכיפה על מפעילי טיסנים וכטב"מים בשל היעדר תקציבים, וכן עקב סדר עדיפויות פנימי בנוגע למאמצי האכיפה של רת"א. הרגולציה החדשה קובעת מנגנון חדש של רישוי ורישום של כלי הטיס, מבלי להתאים במקביל את מערך הפיקוח והאכיפה למצב השוק החדש.
המשרד להגנת הסביבה
תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (תכנית הכשרה ובחינות), התשע"ט-2019


[מספרנו: 2.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

19.71
טיוטת חקיקת משנה
צמצום נזקים בריאותיים לציבור כתוצאה משימוש לקוי בחומרי הדברה על ידי מדבירים מורשים, באמצעות העלאת רמת ההכשרה של מדבירים אלו.
ביסוס הבעיה לוקה בחסר. הניתוח מתבסס על 51 מקרי הרעלה שאירעו על פני שלוש שנים (ומעריך שישנם מקרים נוספים אשר לא דווחו), אך אינו מפרט אודות נסיבות ההרעלה, מי גרם להן, והאם מדובר בהרבה מקרים או מעט באופן יחסי. לפיכך לא ניתן להעריך את מידת הצלחת הרגולציה ולא ניתן להצדיק את הפגיעה בתלמידים ובחלק ממוסדות הלימוד.
משרד האוצר (מנהל התכנון)
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשע"ט-2019 (מערכות חיפויי חוץ דליקים מחומרים מורכבים מתכתיים)


[מספרנו: 1.2019]

למסמכי החקיקה לחצו כאן

לדוח ה-RIA לחצו כאן

דוח הערכת תהליך ה-RIA לחצו כאן

למכתב הנלווה לחצו כאן

12.33
טיוטת חקיקת משנה
הפחתת הסיכון לשריפה בבניינים בישראל כתוצאה משימוש בחיפויי חוץ דליקים.
הרגולציה מבוססת על מקרה אחד שהתרחש באנגליה, מבלי להצביע על הסיכון בישראל ועל מגמת השימוש בחומרים מסוכנים (האם מצטמצמת או מתרחבת). בנוסף, הניתוח מציין שמתקיימת ועדת חקירה באנגליה אודות המקרה ושמכון התקנים נערך לשינוי תקן הבניה, אך לא מספק הסבר מדוע לא להמתין לתוצאות המהלכים, או לכל הפחות לקבוע מועד עדכון לרגולציה בהתאם לתוצאות.

* הקישור לדוח ה-RIA ומסמכי החקיקה מפנה לאתר החקיקה הממשלתי. במידה שנתקלתם בבעיות עם אתר זה, ניתן לפנות אלינו – הקבצים שמורים גם בזיכרון הארגוני של העמותה.

* חלק מהדוחות המצורפים הינם דוחות של עמותת צדק פיננסי, שניהלה את פרויקט 'תו איכות RIA' עד תחילת שנת 2021. הפרויקט כולו מנוהל כיום על ידי עמותת רווח נקי.

* הדוחות מסודרים לפי מספר קטלוגי פנימי, כאשר קפיצות במספור נובעות מכך שמסמכים אשר לא זכו לניתוח מלא לא הועלו לאתר. חומרים אלו זמינים באתר החקיקה הממשלתי וכן בזיכרון הארגוני של העמותה.

* משנת 2021 ואילך מכתבי הניתוח באתר מופיעים בפורמט PDF בלבד. ככל שיש מי שמעוניין לקבל את מסמכי הניתוח בפורמט אקסל, ניתן לפנות אלינו ישירות.